Responsive Joomla Templates by BlueHost Coupon

Všeobecné obchodné podmienky a Ochrana osobných údajov

Kategória: Uncategorised

1.1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
1.1. Tieto obchodné a reklamačné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je RG.F, s.r.o., so sídlom Nová Polhora 52, 044 44 Kráľovce, IČO: 51221659, zapísaná v Obchodnom registri. Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sro, vložka č. 42723/V (ďalej len "predávajúci") a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

Kontaktné údaje predávajúceho: RG.F s.r.o., so sídlom Nová Polhora 52, 044 44 Kráľovce, IČO: 51221659. Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sro, vložka č. 42723/V, DIČ: 2120634307. Nie sme platcami DPH.

1.2. Zobrazená kúpna cena za tovar na akejkoľvek internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci zahŕňa aj daň z pridanej hodnoty vo výške stanovenej platným právnym predpisom Slovenskej republiky a nezahŕňa cenu za prepravu tovaru alebo iné voliteľné služby. Všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom tovare nie je uvedené inak.

1.3. Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek upraviť cenu tovaru uvedenú na akejkoľvek internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci. Zmena ceny tovaru sa nevzťahuje na kúpne zmluvy uzatvorené pred zmenou ceny, bez ohľadu na to, že ešte nedošlo k dodaniu tovaru.

2.1. OBJEDNÁVKA TOVARU A UZATVORENIE ZMLUVY
2.1. Návrh na uzavretie kúpnej zmluvy zasiela kupujúci predávajúcemu vo forme vyplneného a odoslaného formulára na internetovej stránke predávajúceho, ktorým zaslal návrh na uzavretie kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je odplatný prevod vlastníckeho práva k tovaru označeného kupujúcim za kúpnu cenu a za podmienok, uvedených v tejto objednávke (ďalej len „objednávka“).

2.2. Kupujúci zaslaním objednávky súhlasí so znením všeobecných obchodných podmienok a reklamačných podmienok ako aj s cenou objednaných tovarov a služieb a teda objednávka sa stáva záväznou.

2.3. Po odoslaní objednávky obdrží kupujúci na svoju e-mailovú adresu automaticky vykonávané oznámenie o prijatí objednávky do elektronického systému predávajúceho (ďalej len „potvrdenie doručenia objednávky“). Na e-mailovú adresu kupujúceho môžu byť v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom jeho objednávky.

2.4. Potvrdenie doručenia obsahuje údaje o tom, že predávajúcemu bola doručená objednávka, nie je však akceptovaním návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy.

2.5. Predávajúci následne zašle na e-mailovú adresu kupujúceho informáciu o tom, či bola objednávka kupujúceho akceptovaná (ďalej len „akceptácia objednávky“).

2.6. Kúpna zmluva je uzavretá doručením akceptácie objednávky v elektronickej alebo písomnej podobe kupujúcemu.

2.7. Kupujúci je odoslaním objednávky viazaný k zaplateniu kúpnej ceny objednaného tovaru.

2.8. Nevyhnutnou podmienkou pre akceptovanie elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých povinných údajov v objednávkovom formulári. Objednávka musí obsahovať nasledujúce náležitosti:

názov odberateľa, fakturačnú adresu, adresu na doručenie zásielky
kontaktné údaje na odberateľa – telefón, e-mail
druh a množstvo požadovaného tovaru
spôsob platby
spôsob odberu
2.9. Objednávky uskutočnené prostredníctvom internetového obchodu www.gabrielafutova.sk sú záväzné. Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil a súhlasí s týmito Obchodnými podmienkami. Zmluva vzniká odoslaním objednávky kupujúcim a prijatím objednávky predávajúcim. Prijatie predávajúci bezodkladne potvrdí na zadaný e-mail kupujúceho. Takto uzatvorenú zmluvu nie je možné jednostranne meniť. Uzatvorenú zmluvu je možné zrušiť na základe dohody oboch strán.

3. PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN
3.1. Kupujúci je povinný:

prevziať objednaný tovar,
zaplatiť za tovar dohodnutú odplatu predávajúcemu,
prekontrolovať neporušenosť obalu resp. aj samotný tovar pri jeho preberaní,
v prípade, že si kupujúci objednaný tovar neprevezme bez udania dôvodu, predávajúci si vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody. V prípade, že si zákazník tovar neprevezme pri prvom doručení, a požaduje opätovné doručenie tovaru, je povinný uhradiť náklady prvého ako aj opätovného doručenia tovaru. 

3.2. Predávajúci je povinný:

dodať zákazníkovi tovar v požadovanej kvalite, množstve a v dohodnutej cene,
spolu s tovarom alebo dodatočne zaslať zákazníkovi všetky dokumenty k tovaru ako napríklad faktúru za tovar, reklamačný list...

3.3. Nezodpovedáme za:

oneskorené dodanie tovaru zavinené poštou,
oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa,
za poškodenie zásielky zavinené poštou,
výber tovaru zákazníkom. Ak po prevzatí zásielky zákazník zistí, že tovar už má alebo nezodpovedá jeho predstavám. Takýto tovar nemôžeme považovať za oprávnenú reklamáciu.

4. DODACIE PODMIENKY
4.1. Ak je na tovar vystavená zálohová faktúra, termín expedície tovaru je nasledujúci deň po pripísaní kúpnej ceny na účet predávajúceho

4.2. V prípade, že predávajúci nie je schopný dodať tovar v požadovanom termíne, ponúkne kupujúcemu iný termín dodania, prípadne výrobok porovnateľný s pôvodne objednaným. V tomto prípade si predávajúci vyžiada súhlas kupujúceho na zmenu v objednávke. Ak sa predávajúci s kupujúcim nedohodne a príde k zrušeniu kúpnej zmluvy, na ktorú už bola zaplatená zálohová faktúra, predávajúci sa zaväzuje bezodkladne, najneskôr do 7 dní vrátiť zaplatenú sumu kupujúcemu.

4.3. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie tovaru na určené miesto.

4.4. Možnosti dopravy: Slovenská pošta

5. POPLATKY ZA PREPRAVU, BALNÉ A MOŽNOSTI PLATIEB
5.1. Pri platbe vopred na bankový účet na základe zálohovej faktúry alebo prostredníctvom platobných brán si za dopravné účtujeme:
poštovné a balné: 5,00 € vrátane DPH.

5.2. Poštovné a balné podľa cenníka je platné len pre doručenie v rámci SR, pre iné štáty sa stanovuje po vzájomnom odsúhlasení so zákazníkom.

5.3. Predávajúci sa môže s kupujúcim dohodnúť aj na inom ako štandardnom (vyššie uvedenom) postupe pri zasielaní tovaru alebo služieb ako aj cien za tieto služby.

6. CENA
6.1. Všetky ceny uvedené na internetovej stránke elektronického obchodu sú uvedené v eurách, vrátane všetkých daní ( DPH ). V kúpnej cene nie sú zahrnuté náklady na balenie a dopravu zakúpeného tovaru na miesto určenia. Táto čiastka je pripočítaná k cene tovaru podľa bodu 5.

6.2. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu kúpnej ceny v prípade zmeny právnych predpisov, alebo zmeny cien od dodávateľov alebo výrobcov tovaru. Predávajúci je viazaný cenou v momente vystavenia objednávky.

7. PLATOBNÉ PODMIENKY
7.1. Kúpnu cenu uhradí kupujúci prevodným príkazom.

7.2. Daňový doklad je zasielaný spolu s tovarom. V prípade, ak nie je predávajúci schopný tovar dodať za určených podmienok a úhrada zálohovej faktúry už prebehla, predávajúci vráti celú kúpnu cenu kupujúcemu, spôsobom dohodnutým medzi zmluvnými stranami.

7.3. Ak kupujúci neuhradí zálohovú faktúru v lehote splatnosti, objednávka bude zrušená a zároveň zanikne obchodný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim.

8. NADOBUDNUTIE VLASTNÍCTVA A PRECHOD NEBEZPEČENSTVA ŠKODY NA TOVARE
8.1. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar.

8.2. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď kupujúci alebo tretia osoba splnomocnená kupujúcim prevezme tovar od predávajúceho alebo od jeho zástupcu, povereného doručiť tovar, alebo keď tak neurobí včas, tak v čase, keď predávajúci umožní kupujúcemu nakladať s tovarom a kupujúci tovar neprevezme.

9. STORNO OBJEDNÁVKY
9.1. Stornovať objednaný tovar má zákazník právo do 24 hodín od objednávky bez storno poplatku. Stornovanie už vyexpedovanej objednávky je možné, avšak za poplatok vo výške dopravných nákladov uvedených v objednávke. Storno objednávky nám zašlite na adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., kde uveďte všetky detaily objednávky, ktorú chcete zrušiť.

10. ODSTÚPENIE OD VYBAVENEJ OBJEDNÁVKY
10.1. Ak predávajúci nemôže splniť svoje povinnosti vyplývajúce mu z kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal také závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v objednávke, predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a zároveň je povinný ponúknuť kupujúcemu náhradné plnenie alebo možnosť pre kupujúceho odstúpiť od kúpnej zmluvy (stornovať objednávku). V prípade, ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy z dôvodov uvedených v tomto bode týchto reklamačných a obchodných podmienok, je predávajúci povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve v lehote 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy prevodom na účet určený kupujúcim.

10.2. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu v súlade s ust. § 7 a nasl. Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku“) v lehote 14 dní od prevzatia tovaru, resp. odo dňa uzavretia zmluvy o poskytnutí služby alebo zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči, ak predávajúci včas a riadne splnil informačné povinnosti podľa ust. § 3 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

10.3. Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty po prevzatí tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode, a to v rozsahu potrebnom na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

10.4. Lehota na odstúpenie od zmluvy začína plynúť v deň, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa - tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, odo dňa prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný, - dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, odo dňa prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu, - na základe zmluvy tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, odo dňa prevzatia prvého dodaného tovaru.

10.5. Kupujúci môže odstúpiť od kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je kúpa tovaru aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

10.6 Odstúpenie od zmluvy musí kupujúci urobiť písomnou formou spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od zmluvy, alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty podľa ust. § 7 ods. 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

10.7. Odstúpenie od kúpnej zmluvy podľa prechádzajúceho bodu týchto obchodných a reklamačných podmienok musí obsahovať informácie požadované vo formulári odstúpenia od kúpnej zmluvy, najmä identifikáciu kupujúceho, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, spôsob, akým má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie, najmä číslo účtu a/alebo poštovú adresu kupujúceho.

10.8. Ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, zrušuje sa od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca s kúpnou zmluvou, od ktorej kupujúci odstúpil. Od kupujúceho nie je možné požadovať žiadne náklady alebo iné platby v súvislosti so zrušením doplnkovej zmluvy okrem úhrady nákladov a platieb uvedených v ust. § 9 ods. 3, ust. § 10 ods. 3 a 5 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku a ceny za službu, ak je predmetom zmluvy poskytnutie služby a došlo k úplnému poskytnutiu služby.

10.9. Kupujúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr však v lehote do 14 dní odo dňa odstúpenia od kúpnej zmluvy zaslať tovar späť na adresu sídla prevádzkovateľa alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci navrhol, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety tohto bodu týchto obchodných a reklamačných podmienok sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.

10.10. Kupujúci je povinný doručiť predávajúcemu tovar kompletný vrátane kompletnej dokumentácie, nepoškodený, podľa možnosti v originálnom obale a nepoužívaný.

10.11. Odporúča sa tovar poistiť. Zásielky na dobierku predávajúci nepreberá. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu platby podľa tohto bodu týchto obchodných a reklamačných podmienok pred tým, ako mu je doručený tovar alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.

10.12. Kupujúci znáša náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci súhlasil, že ich bude znášať sám alebo ak si nesplnil povinnosť podľa § 3 ods. 1 písm. i) Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

10.13. Kupujúci zodpovedá len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Spotrebiteľ nezodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ak si predávajúci nesplnil informačnú povinnosť o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy podľa § 3 ods. 1 písm. h) Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

10.14. Predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu za tovar rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci pri svojej platbe, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na inom spôsobe vrátenia platieb bez toho, aby kupujúcemu v tejto súvislosti boli účtované ďalšie poplatky.

10.15. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je používaný, poškodený alebo neúplný, zaväzuje sa kupujúci uhradiť predávajúcemu: - hodnotu, o ktorú sa znížila hodnota tovaru v zmysle ust. § 457 Občianskeho zákonníka v skutočnej výške - náklady, ktoré vznikli predávajúcemu v súvislosti s opravou tovaru a jeho uvedením do pôvodného stavu kalkulované podľa cenníka pre pozáručný servis tovaru. Kupujúci je povinný v zmysle tohto bodu reklamačných a obchodných podmienok predávajúcemu uhradiť predávajúcemu náhrady najviac vo výške rozdielu medzi kúpnou cenou tovaru a hodnotou tovaru v čase odstúpenia od kúpnej zmluvy.

10.16. V súlade s ust. § 7 ods. 6 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:

predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,
poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.
predaj tovaru, ktorý bol v čase po uzavretí zmluvy a prevzatí tovaru od predávajúceho kupujúcemu zmontovaný, zložený alebo použitý takým spôsobom, že jeho opätovné uvedenie do pôvodného stavu predávajúcim nie je možné bez vynaloženia zvýšeného úsilia a zvýšených nákladov, napr. zložený alebo zmontovaný nábytok a pod.
10.17.Ustanovenia čl. 9 týchto obchodných a reklamačných podmienok výslovne neplatia pre subjekty nespĺňajúce definíciu spotrebiteľa uvedenú v ust. § 2 písm. a) Zákona.

11. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
11.1. Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

11.2. Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe, okrem prepravnej spoločnosti pre doručenie tovaru alebo služieb, alebo štátnym orgánom v prípade kontroly.

11.3. Prevádzkovateľ od kupujúceho získava nasledovné osobné údaje: titul, meno, priezvisko, adresa, adresa na doručenie, telefónne číslo, e-mailová adresa.

11.4. Vami poskytnuté osobné údaje sú spracúvané za účelom korektného vybavenia Vašej objednávky.

11.5. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám, ktoré ma spracované v bezpečnostnej smernici.

11.6. Ak kupujúci súhlasil so spracúvaním osobných údajov pri registrácii v e-shope na marketingové účely súhlasil so zasielaním predovšetkým e-mailových správ na kontaktnú emailovú adresu, telefonickým kontaktovaním a SMS alebo zasielaním adresnej pošty na kontaktnú adresu.

11.7. Svoj súhlas môže kupujúci kedykoľvek písomne odvolať zaslaním Odvolania so spracúvaním osobných údajov, pričom tieto okamžite blokujeme alebo likvidujeme. A z našej strany Vami poskytnuté osobné údaje už nebudeme používať na marketingové účely.

12. REKLAMÁCIA A JEJ UPLATNENIE
12.1. Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku pri jej prevzatí a pri zistení poškodenia, musí za prítomnosti dopravcu vyhotoviť záznam o jeho poškodení. Za poškodenie zásielky počas dopravy nesie zodpovednosť prepravca.

12.2. Na základe vyhotoveného záznamu bude kupujúcemu, po ukončení škodovej udalosti s dopravcom, poskytnutá primeraná zľava alebo náhradný tovar. Ak je zásielka v poriadku kupujúci podpisom preberacieho protokolu dopravcovi potvrdzuje, že zásielku prevzal úplnú a nepoškodenú.

12.3. V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim je v rozpore s kúpnou zmluvou /rozdiely v množstve, rozdiely druhu tovaru, či chyby tovaru/, má kupujúci právo, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu tovar uviedol do stavu zodpovedajúcemu kúpnej zmluve.

12.4. Reklamácie alebo sťažnosti možno zasielať na adresu sídla predávajúceho. Predávajúci posúdi reklamáciu v zákonom stanovených lehotách.

12.5. Predávajúci nezodpovedá za žiadne chyby tovaru, ktoré boli spôsobené konaním kupujúceho.

13. ZMLUVNÁ POKUTA
13.1. Predávajúci si vyhradzuje právo udeliť kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 10 € (slovom desať eur) v prípade, že vytvoril objednávku, ktorú nestornoval a tovar si od dopravcu nevyzdvihol, a tak bol vrátený späť predávajúcemu, nakoľko porušil ustanovenia v čl. 3. bod 3.1.. Táto zmluvná pokuta zahŕňa náklady na dopravu ako i sankciu za nenaplnenie kúpnej zmluvy.

14. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
14.1. Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky a reklamačné podmienky aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho. V prípade zmeny všeobecných obchodných podmienok alebo reklamačných podmienok, sa riadi celý proces nákupu prostredníctvom tých všeobecných obchodných podmienok, ktoré boli platné v momente odoslania objednávky kupujúcim.

14.2. Na vzťahy neupravené týmito obchodnými a reklamačnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

14.3. Odoslaním objednávky kupujúci si prečítal všeobecné obchodné podmienky ako aj reklamačné podmienky a súhlasí s ich znením. Kupujúci bude pred odoslaním objednávky vyzvaný, aby zaškrtnutím políčka potvrdil, že sa s týmito obchodnými a reklamačnými podmienkami oboznámil, prečítal ich, porozumel ich obsahu a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

Besedy

Kategória: Uncategorised

   Na besedy chodievam po celom Slovensku a aj keď sa snažím, ako sa dá, niekedy sa stáva, že trvá aj pár rokov, kým sa mi podarí dostať sa niekam, čo nie je blízko môjho bydliska. Mám však zabehaný celkom dobrý systém. Každé pozvanie mám zapísané a zaradené do kategórií Východ, Stred, Západ a Bratislava. Keď mám pocit, že sa mi nazbiera dosť pozvaní jedným smerom, naplánujem si týždňový termín a šup ho na cesty. Takto sa však niekedy stáva, že na mňa pozývajúci musia trpezlivo čakať.
   Tú trpezlivosť si naozaj nesmierne cením. A verte, ak sa niekedy stane, že dlhšie neodpovedám, nie je to tým, že by som mail ignorovala. Niekedy sa tá správa jednoducho trochu niekde zamotá. Keď ju potom po nejakom čase (zvyčajne neskoro) nájdem, hanbím sa ako pes. Ale odpíšem! Naozaj!

O živote

Kategória: Uncategorised

Narodila som sa v prešovskej nemocnici. Presne 23. februára 1971 vraj o štvrtej hodine ráno. A vraj nedonosená v ôsmom mesiaci maminho tehotenstva. Mama mi rada vravievala, že som sa narodila so šupinami a že sa z mojej škaredosti mierne zhrozila. Nebrala som ju vážne, lebo viem, že som bola vytúženým dieťaťom a že by ma milovala, aj keby som škaredou ostala.

S miestom narodenia som však ako dieťa mala problém. V rodnom liste mám totiž uvedené, že som sa narodila v Prešove na ulici Hollého 20 (to bola adresa pôrodnice). A tak som tú ulicu ako školáčka písala všade, kde sa odo mňa miesto narodenia pýtalo. 

Štrapácie s menom (čo je štrapácia - slovník)
Mám šesť mesiacovMoja mama vraj chcela, aby som sa volala Alexandra. Lenže môj oco, ktorý veľmi túžil po dcérke, moje narodenie oslávil tak veľmi, že keď ma išiel zapísať na matriku, namiesto mena Alexandra, nadiktoval meno matky dieťaťa, a tak som sa stala Gabrielou. Ako malá som to meno neznášala. Lebo keď mi niekto povedal Gabika, pripadalo mi to také ňu-ňu-ňu, blé. Keď mi niekto povedal Gaba, bolo to, akoby mi nadával a okrem toho sa Gaba až príliš rýmuje so slovom žaba, takže bolo bežné, že ma najmä moji traja bratranci volali Gaba-žaba. Páčilo sa mi, keď mi niekto vravel Gabi, ale takých ľudí bolo málo. A oslovenie Gabriela bolo až príliš seriózne. Našťastie ma na základnej škole nikto v triede mojim menom nevolal. Oslovovali sme sa priezviskami, takže som bola tá Slováková alebo jednoducho Slováčka. Rodina ma volala Dada (lebo som vraj ako malá takto skomolila svoje meno) a okrem toho sme boli v rodine tri Gabriely, tak ma takto odlíšili. Na gymku mi spolužiaci vymysleli prezývku Gabis a takto ma niektorí volajú dodnes, čo je úplne super. Lenže ako som dospela, meno Gabika mi prestalo vadiť, ale Gaba nie. A tak sa už dosť dlho predstavujem ako Gabika a ak mi niekto povie Gaba, škaredo naňho zazriem. Lebo viete... Gaba=žaba.

Rodičia a starí rodičia
Môjho oca si nepamätám. Vyviedol mi totiž to, že keď som mala necelé tri roky, umrel na rakovinu žalúdka. Nemám s ním jednu jedinú fotku a ja dodnes nechápem prečo. Viem, že sa kedysi toľko nefotilo, ale aj tak mi to pripadá čudné. Zdedila som však po ňom jemné vlasy a čiastočnú podobu. 

s mamou 1976Moja mama, po ktorej som dostala meno, bola vychovávateľka v školskej družine. Pamätám si, ako popri zamestnaní a mne študovala na vysokej škole, vynikajúco varila, veľa sa smiala, mala veľa známych a kamošiek, bola temperamentná, milovala deti, deti milovali ju a niekedy vymýšľala väčšie haluze ako ja. Temperament som podedila po nej a z jej strany, teda konkrétne od deda, jej otca, pochádzajú aj moje cholerické sklony. Ten to zdedil po svojom otcovi a ten po svojom atď... Skrátka, keď sa naozaj vytočím, lietajú taniere (teda tie už nie, lebo som prišla na to, že ich potom treba dokupovať), trpia veci ako dvere (tými trieskam), prípadne čokoľvek, čo mi padne pod ruku. No a vrieskam pritom tak, že ma počuť až... Skrátka vrieskam ako besná. Aj ma to trápi, aj sa snažím ovládať, ale pravda je, že som časom zistila, že týmto cholerizmom trpia viacerí členovia našej rodiny z dedovej strany, a tak to beriem ako nie príliš super dedičstvo. (Zato už teraz chápem deda, keď niekedy zrúkol tak, že sa triasli steny. Skúšať jeho trpezlivosť sa jednoducho neoplatilo.)

Zo strany maminej mamy (starej mamy) som zas podedila zmysel pre čestnosť. Áno je to tak. Neviem klamať, a tak to radšej ani neskúšam. Stará mama bola učiteľka a škoda, že nešťastne umrela, keď som mala dvanásť rokov, lebo by som ju rada spoznala aj inak ako len ako starú mamu, ktorá varí perfektné buchty na pare a fantastické lekvárové pirohy.

Z otcovej strany som zdedila mestského dedka a mestskú babku. Dedko bol srandista, učil nás ako deti fajčiť (pecka, nie?) a dovolil nám ochutnávať jeho pivo. Teda aspoň zlízať tú hnusnú horkú penu. Babka nás zas rozmaznávala. Neexistovalo nič, čo by nám, svojim vnúčatám (mne a mojim dvom sesterniciam) odoprela, aj keď zakazovala dedkovi učiť nás fajčiť a nechávať nás zlízať penu z piva.

Vyrastala som tak v krásnej harmónii: s dedinskými starými rodičmi z maminej strany (spomínam ich v knižke Štyri kosti pre Flipra) a s mestskou babkou a dedkom z otcovej strany (babku som vlastne opísala ako pani Paprčkovú v knižke Hľadám lepšiu mamu).

Koniec detstva
Ten nastal nečakane. V priebehu roka a pol mi nečakane umreli moji najbližší ľudia: stará mama, dedo, mama a mestský dedko. Mala som necelých štrnásť rokov a ostala som s mestskou babkou. A keďže som nebola plnoletá, získala som zrazu nových rodičov a súrodencov. Mamu (sestru môjho oca), otca (jej muža) a dve sestry (predtým sesternice). Ostala som bývať s babkou v maminom byte a celé to obdobie bolo náročné, pretože mnou lomcovala puberta a ja som sa musela zmieriť s novou životnou situáciou, novými pravidlami, zrazu som aj babku spoznala v inom svetle, zrazu som si zvykala na nových rodičov a ich spôsob výchovy atď... Tak či tak, zmaturovala som na gymnáziu a dostala sa na žurnalistiku, o ktorej som niekedy v druhom ročníku zistila, že to bol chybný krok a že som mala ísť radšej študovať psychológiu. K zmene som sa však neodhodlala, a tak som žurnalistiku pekne krásne aj vyštudovala. 

Moja rodina
Svadobná Jedna kamoška, mi v sedemnástich rokoch vyveštila, že sa vydám ako dvadsaťštyriročná. Áno, veľmi som túžila po deťoch a po partnerovi a čuduj sa svete. Svojho budúceho manžela som stretla vo svojich 24-och rokoch a naozaj som sa vydala tak, ako mi to predpovedala kamarátka. Haluz, že? Manžel sa volá Róbert, v telefóne ho mám pod menom Robečko miláčik a je to najlepší človek na svete, akého som mohla stretnúť. Od prvých chvíľ našej vzájomnej náklonnosti som mala pocit, že práve on je mojou druhou polovicou, že sa poznáme už veľmi dlho a on mi tvrdil to isté. Ani ma neprekvapilo, že astrológia vraví to isté. S Robkom si rozumieme, máme spolu dve, dnes už dospelé, deti a ak sa niekedy pohádame, tak buď kvôli nim alebo kvôli nejakej totálnej hlúposti, na ktorú si neskôr už ani nevieme spomenúť. Robko ma dokáže rozosmiať tak, že sa neviem zastaviť, je šikovný a zručný a keďže sme obaja neporiadnici, nemá na mňa nervy, ak niekedy nevie čosi nájsť. Lebo úprimne... To on odkladá kľúče na divné miesta (ako chladnička alebo vecko), alebo ovládač od telky mimo izby s telkou a podobne. A musím ho ľúbiť, lebo toleruje moju lásku k zvieratám a aj keď má niekedy nervy, napríklad keď vystúpi z auta a šliapne do psieho exkrementu (čo je exkrement - slovník), prisahám, stáva sa to zriedka, aj tak je prvý, kto v prípade úrazu psa ošetruje a zachraňuje.

Práca
Na konci vysokoškolského štúdia som sa náhodou zamestnala v zmenárni. Najprv ako brigádnička, potom natrvalo. Práca ma bavila, aj keď sme robili víkendy a sviatky. Po čase, keď som si už založila rodinu, ma však práve náročný pracovný čas omrzel. A keďže som vo voľnom čase dobrovoľnícky spolupracovala s knižnicou, dostala som ponuku pracovať tam, a tak som sa jej chytila. 

V knižnici som pracovala takmer 18 rokov. Práca ma bavila, ale zlúčiť cestovanie na besedy a pracovné povinnosti bolo dosť náročné. A tak som si na 20. spisovateľské narodeniny darovala darček. Slobodu.